O Nas

O Nas


W 1990 roku Polski Klub Biznesu rozpoczął szeroko zamierzoną działalność promowania polskiej gospodarki, przedsiębiorstw i ludzi, sięgających po europejskie wzorce prowadzenia biznesu i podejmujących próby sprostania standardom obowiązującym w rozwiniętej części Europy. W Złotej Księdze Polskiego Klubu Biznesu zapisaliśmy kilkuset laureatów naszych klubowych nagród , wyróżniających się nie tylko sprawnością działania, atrakcyjnością oferty czy jakością produktu, ale także dążeniem do dorównania najlepszym w Europie i w świecie, etyką w prowadzeniu biznesu i chęcią niesienia pomocy słabszym.

Honorową Nagrodę Oskar Polskiego Biznesu za rok 2008 odebrał Toomas Hendrik ILVES prezydent Republiki Estońskiej, za wkład w rozwój przyjaznej współpracy i tworzenie korzystnych warunków dla partnerstwa gospodarczego polskich i estońskich przedsiębiorstw. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczył Michał Kamiński, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Klub działa rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promuje ludzi, przedsiębiorstwa i produkty, prezentuje opinie środowiska, głównie w sprawach dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele uwagi poświęcamy sprawom zwiększania inwestycji zagranicznych w Polsce i współpracy z Polonią.

Jesteśmy współorganizatorem Światowych Konferencji Gospodarczych Polonii, organizujemy za granicą narodowo-polskie kluby biznesu, które ułatwiają nawiązanie kontaktów i współpracy handlowej z zagranicznymi partnerami. Mamy własne Biuro Kontaktów Gospodarczych, organizujemy misje handlowe prywatnych przedsiębiorców do różnych krajów świata.

Jako jedyna polska organizacja jesteśmy członkiem ekskluzywnej europejskiej organizacji „Club of Europe”.

Powołaliśmy do życia Polski Klub Biznesu w czasie, w którym wiele zmieniało się w naszym kraju. Ogłoszono wolność dla gospodarczych poczynań, prawa rynku przestały ustępować ideologii i polityce, wielopłaszczyznowa transformacja ustrojowa stała się siłą napędzającą gospodarkę. To wszystko uwalniało inicjatywę ludzi i przedsiębiorstw, ale jednocześnie dla wielu było źródłem stresów i obaw, dla innych okazją do traktowanie państwa jako łupu, zawłaszczania majątku narodowego i kontynuowania najgorszych wzorów arogancji władzy.

Samoorganizowanie się środowiska przedsiębiorców, w większości reprezentujących małe i średnie firmy rodzinne, było dla nas szansą na przetrwanie w gronie ludzi działających w biznesie bez naruszania podstawowych zasad etyki, moralności i uczciwości, z dala od politycznych rozgrywek. Z dala od politycznego zgiełku szukaliśmy dla ludzi i przedsiębiorstw drogi do sukcesów w biznesie, kreując pozytywne wzory działalności biznesowej, ułatwiając wielu firmom kontakty biznesowe w Polsce i za granicą, a jednocześnie dochowując wierności znaczeniu takich słów jak przyjaźń, lojalność, uczciwość.

Raz w roku, dokonując podsumowania działalności, przyznajemy klubowe nagrody tym, którzy mogą pochwalić się sukcesem w biznesie, ale także wyróżniają się czymś szczególnym w swojej działalności. Z dumą możemy powiedzieć, że pośród laureatów naszych nagród, są ludzie, którzy swoja osobistą, ciężką pracą budowali fundamenty swoich firm. Tacy jak Marek Mikuśkiewicz, laureat pierwszej nagrody Businessman Roku za rok 1990, dzisiaj właściciel zbudowanej z pomocą polskiego kapitału sieci sklepów MarcPol, jak Jolanta Zwolińska, właścicielka firmy kosmetycznej Dermika, Marek Profus właściciel znakomicie działającej od lat firmy Profus Menagement i wielu innych.

Dumni jesteśmy także z zaufania i przyjaźni, jaką obdarzyli nas laureaci Honorowej Nagrody Oskar Polskiego Biznesu. Listy gratulacyjne, które otrzymaliśmy z okazji 15-lecia Klubu m.in. od Zbigniewa Brzezińskiego, Javiera Solany, Hansa Dietricha-Genschera, Arpada Goncza, Borysa Gromowa, potwierdzają znaczenie naszych działań na rzecz kształtowania nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i integracji polskiej i europejskiej gospodarki.


Nagrody

Organizacja nasza, co roku przyznaje nagrody klubowe: Businessman Roku, Firma Roku, Produkt Roku, Marketing Roku, Debiut w Biznesie

oraz Oskar Polskiego Biznesu. Wyróżniane osoby i firmy wybierane są nie tylko pośród członków Polskiego Klubu Biznesu.OSKAR POLSKIEGO BIZNESU

Tę zasadę realizujemy konsekwentnie celem uświadomienia otwartości i ciągłości naszych działań w promowaniu polskiej gospodarki, wyróżniających się w niej przedsiębiorstw i produktów. W minionych latach nasi laureaci potwierdzili swoją zdolność skutecznego działania, mocną pozycję w gospodarce, czystość zasad i metod postępowania. Nagrody Polskiego Klubu Biznesu są postrzegane w środowisku jako wyraz koleżeńskiego uznania, jako szczególna forma godnej zaufania rekomendacji.

Uznanie środowiska zyskała również Honorowa Nagroda Oskar Polskiego Biznesu przyznawana wybitnym osobistościom życia gospodarczego i politycznego, których działalność na arenie międzynarodowej sprzyja polskim interesom. Nagrody te otrzymali Zbigniew Brzeziński, Hans Dietrich Genscher, Jimmy Carter, Jerzy Giedroyc, Leonid Kuczma, Javier Solana, Percy Barnevik, Margaret Thatcher, Michaił Gorbaczow, Ronald Reagan, Valdas Adamkus, Árpád Góncz, B.W. Gromow, Pat Cox, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, prezydent Lech Wałęsa, prof. Leszek Balcerowicz, Toomas Hendrik Ilves oraz prof. Władysław Bartoszewski. W lutym 2000 roku delegacja naszego Klubu wręczyła statuetkę Honorowej Nagrody Oskar Polskiego Biznesu Janowi Pawłowi II, w darze od polskich przedsiębiorców. W styczniu bieżącego roku uroczyste wręczenie nagród Polskiego Klubu Biznesu miało miejsce – jak co roku – na Zamku Królewskim w Warszawie.

Laureatami Nagród Polskiego Klubu Biznesu zostają najlepsze przedsiębiorstwa, które osiągnęły długotrwały sukces i oferują produkty wysokiej jakości. Oceniane są zwłaszcza wyniki ekonomiczne, tworzenie nowych miejsc pracy, umacnianie swoją pozycji na rynku. Ważnym elementem oceny jest inwestowanie w rozwój, innowacyjność, działalność na rzecz środowiska naturalnego. Nagradzane są firmy, które osiągnęły wysoki poziom rozwoju w kraju i za granicą.

Wnioski o nagrody Klubu (na drukach naszego stowarzyszenia) wraz z charakterystyką działalności gospodarczej i społecznej kandydatów do nagród należy przesyłać do biura Polskiego Klubu Biznesu w terminie do końca października każdego roku. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje w listopadzie Kapituła Nagród Polskiego Klubu Biznesu


Główne cele działania Polskiego Klubu Biznesu
(Statut PKB, Rozdz. II)

  1. Popieranie rozwoju przedsiębiorczości polskiej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rynkowej.
  2. Inspirowanie i wspomaganie organizacji i ruchów społecznych, zawodowych i politycznych , propagujących idee przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej.
  3. Reprezentowanie interesów członków w kraju i za granicą.
  4. Utrwalanie więzi środowiskowej.
  5. Utrzymywanie kontaktów z organami administracji i samorządu terytorialnego i zawodowego oraz organizacjami działającymi w sferze gospodarczej, politycznej i naukowej.
  6. Kształtowanie i propagowanie zasad etyki „dobrego przedsiębiorcy”.
  7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

Członkowie Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Polski Kub Biznesu ma Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających.
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, osoba prawna (firma) może być Członkiem Wspierającym Polskiego Klubu Biznesu. Firma określa delegację trzech osób reprezentujących ją w Stowarzyszeniu.Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje na podstawie decyzji Zarządu, po wypełnieniu deklaracji oraz opłaceniu wpisowego i składek.